TuruxiKokous03052004

Turuxi-kokouksen pöytäkirja 03.05.2004

Aika, paikka, osanottajat

 • Pvm: 03.05.2004
 • Klo: 17.25-18.57
 • Sijainti: Turun pääkirjasto
 • Osallistujat
  • Tero Kuusela (pj)
  • Aschwin van der Woude
  • Wolf Bergenheim
  • Maria Pinjanainen

Tulevien tapahtumien aikataulu

Syksyksi oli kaavailtu Agurin kaltaista tapahtumaa ja ensi kevääksi LAN-partya Palatsiin sen työntekijöiden pyynnöstä. Myöhemmin oli suunniteltu toteutettavaksi päätapahtuman siirtäminen kevätaikaan, koska FLUG järjestää Linux Demo Daynsä syksyllä ja näin saataisiin avoimeen lähdekoodin keskittyvien tämänkaltaisten tapahtumien tarjontaa ympärivuotisemmaksi.

Kokouksessa ehdotettiin, että siirretäänkin päätapahtuma jo ensi kerrasta alkaen keväälle ja järjestetään LAN-party tänä syksynä. Perusteluina esitettiin seuraavaa:

 • Vältetään päällekkäisyysmahdollisuus Linux Demo Dayn kanssa
 • Ensi syksystä on ollut vaikea löytää sopivaa päivää
 • Palatsi saa nopemman vastauksen toiveisiinsa
 • Tapahtuman valmisteluja ei ole saatu käyntiin aikataulussa
 • LAN-party voi houkutella enemmän kävijöitä kuin Agurin tyyppinen, jolloin riittävän lähellä tulevaisuudessa olevaan päätapahtumaan voidaan houkutella sieltä lisäyleisöä

Tämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätapahtuman ajankohta pyritään myös vakiinnuttamaan. Alustavasti suunniteltiin sen sijoittamista jonkin Turuxin kuukausitapaamisen sijaan maalis-toukokuun aikana.

 • Lähetetään viesti listalle keskustelun avaamiseksi ja mahdollisten päällekkäisyyksien selvittämiseksi.

Tänä syksynä pidettävä LAN-party ajateltiin alustavasti sijoitettavaksi elo-marraskuussa.

 • Lähetetään tästäkin viesti listalle keskustelun avaamiseksi ja mahdollisten päällekkäisyyksien selvittämiseksi.
 • Vapaaehtoisia päävastuullisia ei ilmoittautunut. Joku kuitenkin tarvitaan, joten pyritään löytämään mahdollisimman pikaisesti.
 • Wolf lupautui hoitamaan verkkovastuun.
 • Tarkoituksena pitää tapahtuma käyttöjärjestelmäriippumattomana, mitä pyritään toteuttamaan myös pelien suhteen.
 • Aschwin ottaa yhteyttää HP:n kontaktiin, joka voisi antaa käyttöömme 50 portin GB-switchin.
 • Selvitetään mahdollisuus saada Sonylta Linux-kit demottavaksi Wolfin PS/2:een.
 • Pyritään pitämään useita kokouksia aiheesta, joissa Palatsin edustaja olisi paikalla.
 • Selvitetään, onko Palatsilla budjetoitu tätä varten.

Esillä olleiden ideoiden toteutus

Listalla oli keskusteltu joistakin ideoista Turuxiin liittyen. Kokouksessa pohdittiin niiden toteutusta.

Vapaaehtoinen “kannatusmaksu”

Ehdotus: Turuxi alkaa kerätä toiminnassa mukana olevilta vuosittaista “kannatusmaksua”. Maksu on vapaaehtoinen.

Ehdotus hyväksyttiin. Maksun nimeksi haluttiin jotakin toimintaamme sopivaa ja kaavoihin kangistumatonta. Voittanut ehdotus oli “silliraha”, jota käytetään, ellei vastustusta tai parempia ideoita ilmene. Termi kuvaa sitä, miten tällä rahalla saadaan Turuxin pingviinistä kylläisempi ja tyytyväisempi

Vapaaehtoisille maksajille haluttiin antaa jotain takaisin. Seuraavat ehdotukset saivat kannatusta:

 • Annetaan maksaneille mahdollisuus päästä listatuksi sponsoriksi.
 • Laaditaan kuva sillirahasta, jonka maksaneet saavat lisätä esim. omalle verkkosivulleen. Idea samantapainen kuin Linux Counterilla.

Kokoonnuttaessa juomatarjoilu vapaaehtoista korvausta vastaan

Ehdotus: Tapaamisissa ja kokouksissa on tarjolla mehua/teetä/kahvia vapaaehtoista lahjoitusta vastaan.

Ehdotus hyväksyttiin. Päätettiin määrätä 20 sentin alaraja tälle maksulle.

Minna on alustavasti lupautunut hoitamaan tämän ollessaan paikalla, kunhan Turuxi hankkii tarjoiltavat. Tarjoiltavien hankkimiseen käytetään Turuxin rahoja. Mikäli niitä ei ole näitä hankittaessa käytettävissä, neuvotellaan rahoitusvaihtoehdoista Linux-Aktivaattorin kanssa.

Informatiivisen esitteen laatiminen

Ehdotus: Laaditaan Turuxista esite, jossa kuvataan toimintaamme ja kerrotaan miten siihen pääsee mukaan.

Päätettiin laatia erikseen seinille ripustettava juliste ja jaettava esite. Näissä tulisi tehdä selväksi se, ettemme ole rajoittuneita vain Linuxiin. Niiden tulisi olla myös kutsuvasti rakennettuja.

Pyritään kokoamaan markkinointi- ja grafiikkataitajamme yhteen ja annetaan heidän ammattitaitoisina johtaa näiden suunnittelu.

Esitteen jako oppilaitoksiin ja IT-keskuksiin

Ehdotus: Jaetaan edellämainittua esitettä Turun alueen oppilaitosten IT-painotteisien linjojen tiloihin sekä alueen avoimen lähdekoodin parissa työskenteleviin yrityksiin.

Oppilaitokset todettiin helpoiksi kohteiksi ja niiden ilmoitustauluille päätettiin jakaa julisteet. Yritysten suhteen ilmoitetaan listalla, jotta halukkaat voivat tarjolla olevasta pdf-tiedostosta tehdä julisteen sopiviksi tietämilleen paikoille tai levittää sitä yritysten sisäisillä listoilla.

Samalla saatetaan jakaa esitteitä ja julisteita kohdennetusti joillekin henkilöille henkilökohtaisesti kontaktien solmimiseksi ja vahvistamiseksi.

Yhteydet tietokoneliikkeisiin

Ehdotus: Käydään Turun alueen tietokoneliikkeissä keskustelemassa heidän asenteistaan avointa lähdekoodia kohtaan ja kartoittamassa yhteistyömahdollisuuksia. Samalla jaetaan liikkeisiin heidän halutessaan esitteitämme ja kehotetaan heitä ohjaamaan Linuxia kyselevät meidän suuntaamme. Tätä kierrosta varten luodaan kysymyslomake, joka sisältää tärkeimmät kysymykset. Lomakkeiden pohjalta voidaan koostaa esim. taulukko yrityksistä ja niiden vastauksista näihin.

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin tarkennuksin:

 • Tehdään tämä tiiviissä yhteistyössä Linux-Aktivaattorin kanssa (ks. alla).
 • Tehdään selväksi, että toivomme ihmisten ottavan yhteyttä yhteisöömme, emme yksittäisiin henkilöihin siellä (josta on vaarana hänen päätymisensä henkilökohtaiseksi “mikrotueksi”).
 • Keskustellaan listalla siitä, mitä haluamme kysyä.
 • Aloitetaan niistä muutamasta liikkeestä, joihin meillä/Linux-Aktivaattorilla on jo kontakti. Näistä saatujen kokemusten perusteella voidaan tarvittaessa muuttaa asioita ennen muihin lähtöä.
 • Seuraavia asioita voidaan tarjota yrityksille:
  • Logo ja linkki sivuillemme
   • Edellyttää suotuisaa asennetta avoimeen lähdekoodiin
  • Logo Linux-Aktivaattorin jäsenkorttiin
   • Edellyttää sponsorointia tai jäsenalennuksien myöntämistä
  • Logo esitteeseemme
   • Edellyttää sponsorointia
 • Toimimme pääpiirteissään seuraavasti:
  1. Kootaan lista Turun seudun tietokoneliikkeistä.
  2. Otetaan kuhunkin yhteyttä tapaamisen järjestämiseksi.
  3. Käydään jokaisessa henkilökohtaisesti tapaamassa liikkeen edustajia.

Turuxin “kirjasto”

Ehdotus: Perustetaan Turuxille “kirjastopalvelu”. Käytännössä tarjotaan halukkaille mahdollisuus listata keskitetysti omistamiaan kirjoja yms. joita olisivat valmiit lainaamaan. Halutessaan lainata jonkin opuksen, lainaaja ottaa yhteyttä joko kirjan omistajaan tai toisessa skenaariossa keskitetysti “kirjastonhoitajaan”, jolta pyytää opusta. Omistaja saa sitten päättää itse lainaako kysyjälle. Kirjastonhoitajamalli voi säilyttää omistajien anonymiteetin, eli halukkaat lainaajat eivät silloin tietäisi, kuka hylkäsi heidän pyyntönsä.

Ideasta päätettiin keskustella lisää listalla. Wolf selvittää, miten vastaava palvelu on toteutettu muualla (ks. TuruxinKirjasto), ennen keskustelun käynnistämistä. Keskustelujen pohjaksi tarjottaneen seuraavan kaltaista mallia:

 • Turuxi ylläpitää listaa henkilöistä, joilla on oikeus lainata materiaalia palvelun kautta.
 • Listalle päästäkseen täytyy allekirjoittaa sopimus, jossa lupautuu kantamaan vastuun lainaamastaan teoksesta laina-ajan.
  • Sopimuksen laadintaan käytetään lainoppineen palveluja.
 • Nimetään kirjastonhoitaja, joka vastaa palvelusta.
 • Laaditaan verkkoon palvelu, jossa voi selata tarjolla olevia kirjoja ja esittää lainauspyyntöjä.
 • Kerätään lista kaupunginkirjastossa saatavilla olevista avoimeen lähdekoodiin liittyvistä kirjoista ja linkitetään niihin oman kirjastomme palvelusta.
  • Tämä tehdään myös korkeakoulujen kirjastoille.
 • Tavoitteena on tehdä omistajalle helpoksi asettaa kirjansa lainattavaksi.

CD-levyjen poltto kokoontumisissa halukkaille

Ehdotus: Jotkut voisivat pitää kannettavansa valmiudessa polttamaan Linux-jakeluja tai muita toimintaamme tukevia ohjelmistopaketteja. Linux-Aktivaattorilla on omia CD-aihioita, joita voidaan käyttää.

Ehdotus hyväksyttiin. Wolf ja Antti ovat jo ilmoittaneet halukkuutensa tarjota tätä palvelua. Erityistä huolta tulee pitää siitä, että kopioidaan vain laillisesti kopioitavissa olevia levyjä.

Kotikäyttäjien tavoittaminen

Ehdotus: Laitetaan pieni ilmoitus mikrolehteen yhteystietoineen kotikäyttäjien tavoittamiseksi.

Ehdotus hylättiin seuraavista syistä:

 • Liian kallis arvioituun hyötyyn nähden.
 • Mikrolehdet ovat maanlaajuisia, joten niissä mainostaminen ei ole järkevää pienemmän alueen käyttäjäryhmälle.

Pohdittiin muita mahdollisuuksia kotikäyttäjien tavoittamiseen:

 • Yhteinen saunailta uusille opiskelijoille TUUGin kanssa.
  • Toteutetaan. Kysytään listalla kuka haluaisi edustaa meitä tällaisessa tapahtumassa.
 • Ilmoitus paikallislehdessä.
  • Ei toteuteta. Liian kallis, ei tavoita riittävän hyvin kohderyhmää.
 • Levitetään tietoa keskustelufoorumeilla.
  • Toteutetaan. Kannustetaan ihmisiä kertomaan meistä tietämilleen foorumeille.

Kirjojen esittäminen kirjastoille

Ehdotus: Laaditaan kaupunginkirjastolle esityslista kirjoista, joita toivoisimme sinne hankittavan, ja kerätään listaa tukemaan nimiä.

Toteutetaan seuraavasti:

 • Kysytään listalla, mitä kirjoja/ohjelmistoja haluttaisiin kirjastossa nähdä.
 • Laaditaan lista, joka tuodaan Turuxin tapaamiseen kaikkien allekirjoitettavaksi.
 • Laitetaan lista pääkirjaston aulaan lisänimien keruuta varten.
 • Luovutetaan lista kaupunginkirjaston edustajille.

Pyritään saamaan ainakin kirjoja ja joitakin Linux-jakeluja kirjastoon. Linux-jakelu yritetään neuvotella lahjoituksena esim. DataClubilta.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Luokat: